Om het overblijven voor u, uw kind en de overblijfkrachten gezellig, veilig en goed te laten verlopen, is een aantal regels opgesteld. Wij verzoeken u de overblijfregels samen met uw kind(eren) door te lezen.

De coördinatie van de TSO ligt in handen van Stichting (K)eet en Zo. De schoolcoördinator regelt en begeleidt het overblijven. Zij wordt ondersteund door de coördinator TSO van Stichting (K)eet en Zo.

Algemeen

 • De kinderen uit de onderbouw worden opgevangen vanaf 11:45 uur, de kinderen uit de bovenbouw vanaf 12:00 uur.
 • De kinderen lunchen in het overblijflokaal (onder-, midden- en bovenbouw eten samen)
 • De kinderen uit groep 3 t/m 8 gaan zelf naar het overblijflokaal.
 • De kinderen van groep 1 en 2 worden door de overblijfkrachten bij de klas opgehaald.
 • Tijdens de hele TSO verblijven de kinderen onder toezicht van één of meer overblijfkrachten in de overblijfruimte en/of op het schoolplein.
 • Vraag de overblijfkracht om toestemming voor je naar de wc of een ander lokaal wilt.
 • Na het eten en drinken gaan de kinderen buiten spelen. Wil je niet naar buiten dan is er een mogelijkheid om binnen in het overblijflokaal bijv. te kleuren of te knutselen. (K)eet en Zo stelt daarvoor materiaal beschikbaar.
 • Bij redelijk weer blijven de kinderen op het schoolplein. Tot 12:50 uur onder toezicht van de overblijfkrachten, daarna onder toezicht van de leerkrachten.
 • Het schoolplein mag beslist niet worden verlaten.
 • De kinderen van groep 1 en 2 worden aan het einde van de TSO door de overblijfkracht teruggebracht naar hun klaslokaal; op dat moment gaat de verantwoordelijkheid weer over op de leerkracht.
 • De overige leerlingen gaan op aanwijzen van de overblijfkrachten naar hun eigen klas.

Eten en drinken

 • De kinderen nemen zelf hun lunch mee.
 • Neem zelf drinken mee als je geen melk, thee of water wilt drinken.
 • Voor kinderen die soep bij zich hebben, is er heet water.
 • Kinderen die thee of heet water voor soep willen, houden zich aan de afspraak dat het moet worden aangelengd met koud water.
 • Het streven is dat de kinderen minimaal 1 boterham eten en 1 beker leeg drinken. Het eten dat overblijft, wordt mee teruggegeven zodat ouders kunnen zien wat hun kind wel of niet heeft gegeten.
 • Wij verzoeken u dringend geen snoepgoed mee te geven.

We gedragen ons netjes

 • Kinderen en overblijfkrachten dienen zich correct te gedragen. Uitgangspunt is de Kanjermethode: we vertrouwen elkaar, we helpen elkaar, niemand speelt de baas, je bent niet zielig, we lachen elkaar niet uit.
 • Indien het gedrag van een kind niet naar wens is, maakt de schoolcoördinator dit bespreekbaar met het kind.
 • Indien dit niet het gewenste resultaat oplevert, zal in overleg met de coördinator TSO, de directie contact opnemen met de ouders en zal naar een oplossing gezocht worden.
 • Indien het gedrag van een kind ontoelaatbaar blijft, kan de schoolcoördinator in samenspraak met de coördinator TSO en de directie, besluiten om een kind vanaf een bepaalde datum te weigeren bij het overblijven. Dit wordt zowel mondeling als schriftelijk kenbaar gemaakt aan de betreffende ouder(s)/verzorger en de directie.

Onze overblijfkrachten

 • Alle overblijfkrachten hebben een cursus Overblijven gevolgd, of gaan deze volgen; elk schooljaar wordt de vervolgcursus Overblijven gegeven.
 • Alle overblijfkrachten worden bekend gemaakt met de Kanjermethode die op school gehanteerd wordt en die ook tijdens de TSO wordt toegepast.
 • Jaarlijks wordt een themabijeenkomst/workshop georganiseerd voor de overblijfkrachten, waarbij een voor de TSO relevant thema wordt uitgediept.

Medicijngebruik

 • Indien nodig kunnen overblijfkrachten op verzoek van de ouders medicijnen toedienen. Dit kan alleen gedaan worden nadat de ouders een medicijnverklaring hebben ingevuld en ondertekend hebben afgegeven bij een van de overblijfkrachten van de TSO. Dit formulier is verkrijgbaar bij de schoolcoördinator en te downloaden op www.jonglerenwoensdrecht.nl of op de website van school. De overblijfkrachten dienen de medicijnen toe in overeenstemming met de op de medicijnverklaring vermelde gegevens.
 • In alle andere gevallen worden geen medicijnen of pijnstillers toegediend.

Incidenten en ongelukjes

 • Bij incidenten en ongelukjes wordt de schoolcoördinator direct ingelicht door de betrokken overblijfkracht.
 • Afhankelijk van de aard van het incident worden de ouders telefonisch ingelicht.
 • Met de ouders wordt besproken of er contact met de huisarts wordt gezocht.
 • In dringende gevallen zal direct contact opgenomen worden met de huisarts. Op zo kort mogelijke termijn worden de ouders ingelicht door de coördinator TSO over het voorval en de ondernomen acties.
 • Stichting (K)eet en Zo heeft voor de tijdsduur van de TSO een verzekering afgesloten voor de kinderen en de overblijfkrachten.
 • De kinderen worden goed geïnformeerd over de veiligheidsafspraken.
 • In geval van calamiteiten bieden leerkrachten die opgeleid zijn als bedrijfshulpverlener ondersteuning.
 • Overblijfkrachten zijn op de hoogte van het voor school geldende ontruimingsplan.

Betaling

 • Er wordt betaald door middel van automatische incasso.
 • Bij een stornering van de automatische gaat Stichting (K)eet en Zo over tot de volgende procedure:
  • Met de ouder wordt contact opgenomen om te vragen de factuur onder vermelding van het factuurnummer direct te voldoen.
  • Bij niet directe betaling van de factuur ontvangt de ouder een eerste herinnering met het verzoek de factuur per ommegaande te voldoen.
  • Als binnen een week de betaling niet is ontvangen, wordt nogmaals contact opgenomen om een concrete betalingsafspraak te maken.
  • Indien er geen betalingsafspraak gemaakt kan worden of als de gemaakte betalingsafspraak niet nagekomen wordt, kan uw kind helaas per direct geen gebruik meer maken van de TSO. De ouder(s)/verzorger(s) wordt hierover formeel op de hoogte gesteld.
  • Zodra de achterstallige betaling is ontvangen, kan uw kind weer gebruikmaken van de TSO.

Verbeterreglement

 • (K)eet en Zo ziet verbeterpunten of klachten als een mogelijkheid om de kwaliteit van de TSO te verbeteren.
 • Klachten en of verbeteringen kunt u kenbaar maken middels een daarvoor bestemd kwaliteitsformulier. Dit formulier is verkrijgbaar bij de schoolcoördinator of te downloaden via www.jonglerenwoensdrecht.nl of de website van de school. Ingevulde formulieren kunt u inleveren bij de schoolcoördinator, mailen naar tso@jonglerenwoensdrecht.nl of opsturen naar (K)eet en Zo t.a.v. Margo Stoop, Aviolandalaan 20, 4631 RM Hoogerheide.
 • Het verbeterpunt zal door de coördinator TSO besproken worden met de schoolcoördinator. Vervolgens wordt gekeken naar een mogelijke oplossing.
 • De betrokken ouder(s)/verzorgers worden door de coördinator TSO geïnformeerd.
 • (K)eet en Zo is verplicht alle bescheiden en informatie betrekking hebbende op het verbeterpunt, vertrouwelijk te behandelen.

Officiële reglement

Op deze pagina vindt u een verkorte versie van het TSO reglement van (K)eet en Zo. Het gehele TSO-reglement vindt u op www.jonglerenwoensdrecht.nl.